اقامت از نوع خود اشتغالی

این یک نوع اقامت موقت میباشد برای افرادی که می خواهند تجارتی در اسپانیا ایجاد کنند.
اگر طرح تجاری شما برای اقتصاد اسپانیا مفید است و شرایط خاصی را برآورده می کند، می توانید از مزایای اقامت سرمایه گذار بهره مند شوید.

رفت و آمد آزاد در قلمرو شنگن: بله

Z

الزامات

  • رعایت الزاماتی که قوانین جاری برای افتتاح و بهره برداری از فعالیت مورد نظر شما ایجاب می کند.
  • دارا بودن صلاحیت حرفه ای مورد نیاز یا تجربه معتبر کافی در انجام فعالیت حرفه ای و همچنین در صورت لزوم عضویت در سازمان و یا نظام حرفه ای مورد نیاز.
  • اثبات داشتن توانایی مالی کافی برای سرمایه گذاری برنامه ریزی شده.

مهلت

سفارت 3 ماه فرصت دارد تا درخواست ها را بررسی کند. پس از اعطای مجوز، یک ماه برای درخواست ویزا مهلت هست و ظرف یک ماه ویزا اعطا خواهد شد.
}

مدت زمان

اقامت در ابتدا برای یک سال اعطا می شود و تمدید آن به مدت 4 سال است.

خانواده

فقط شخص درخواست کننده می تواند برای اقامت اقدام کند. خانواده شما باید از طریق تمکن مالی درخواست اقامت کنند و یا پس از اولین سال اقامت شما ، برای اقامت و الحاق مجدد به خانواده درخواست دهند.

ماندگاری

تمدید مستلزم ماندن در اسپانیا به مدت بیش از 6 ماه و حفظ فعالیت اقتصادی که منجر به درخواست شده است میباشد و باید فعالیت با اداره مالیات و تامین اجتماعی بروز باشد.

اجازه کار

مجاز به کار به صورت خود اشتغالی.

WHAT IS YOUR BUSINESS PLAN?

A professional business plan for immigration

Our team of professionals, with many years of experience, will study your business plan and provide you with the optimal solutions to make your business and immigration plan in Spain a success.

Contact Us

International paralegal advisers.

(+34) 952 465 625

(+34) 629 867 777

Leave a Message

1 + 2 =