روز 30 ژانویه، مدیریت YourLaw و YourVisaSpain ، آقای خوزه ایگناسیو آریزا در سفارت اسپانیا در تهران خواهد بود تا در مورد سرمایه گذاری ایرانیان در اسپانیا از طریق انواع اقامت صحبت کنند.
آقای خوزه آریزا به همراه مدیر جدید دفتر بازرگانی در مورد انواع فرصت های سرمایه گذاری در اسپانیا و مزایای سرمایه گذاری در این کشور صحبت خواهند کرد.
ما بیشتر در مورد اقامت از طریق سرمایه گذار یا همان گلدن ویزا از طریق سرمایه گذاری بیش از 500 هزار یورو در ملک و اقامت از طریق اجرای یک طرح اقتصادی صحبت خواهیم کرد.
در صورت تمایل به شرکت با ما تماس بگیرید و قرار خود را رزرو کنید.